Vážení členové – spoluobčané – příznivci

 

Dobrovolných hasičů

 

 

           V roce 1889 byl ve zdejší obci založen hasičský sbor pod názvem freiwilige feuerwehr

 ( rakousko-uhersko). O rok později, tzn. 1900, obdrželi od úřadu potvrzení, že spolek je povolený a může svou činnost provozovat dle stanov tenkrát platných a také již s polským velením pod názvem

Ochotnicza straż pożarna.

Materiály do roku 1900 se nám z naší zbrojnice ztratily (dokumentace, fotky a jiné věci).

Bylo to v době, kdy už v naší obci probíhala devastace (poddolování). Proto bude úvod psán jen z vyprávění pamětníků a ve zkratce. Ve spolupráci s těmito členy a pamětníky se snažil tyto paměti sepsat pan Erich Puk, který byl druhým předsedou až do roku 1990, (po smrti pana Karla Brody

 1961). Vzpomínali i páni : Josef Bardoň, Karel Broda, Ondřej Sztula, Jan Ciupa, Jan Sliwka, Josef Plonka, František Moravec, František Jón, Josef Kovalský, Alois Puk, Gustav Klimša, Karek Puk a mnoho dalších, kteří přispěli svými pamětmi k tomuto psaní.

 Jsou tam také výňatky z obecní kroniky, kterou spisoval pan Josef Pribula.

          V roce 1929, se jako v prvním případě, sešlo pár občanů české národnosti a podali žádost o založení českého hasičského sboru, který jim byl povolen v březnu 1930.

          Do čela této organizace byl zvolen p. Karel Broda  jako starosta, první velitel byl

 p. František Moravec , pokladník p. František Jón a jednatel p. Maxmilián Mravčík.

          Vzpomeňme ještě pár členů – Příhoda F., Gemrotovi, Dušovi a mnoho dalších jmen bychom mohli přidávat. Také mnoho těch, kteří pracovali v ochotniczej stražy požarnej a přešli již jako vycvičení a proškolení do zakládajícího se českého hasičského sboru ( Gajdovi, Dvorokovi, Sztula a další).

          Již v roce 1930 za pomoci všech občanů a členů, byla k ruční stříkačce zakoupená motorová stříkačka DS 16. Veškerý materiál byl umístěn v provizorní hasičské zbrojnici u p. Josefa Puka až do roku 1936, kdy byla postavena nová hasičská zbrojnice. Do začátku války byly v loukách postaveny dvě zbrojnice. Členové se také zaručili svým majetkem a bylo zakoupeno auto zn. Tatra, které nám sloužilo i po válce. Při těchto agregátech byl první strojník p. R. Gemrot.

          Ve 30 letech bylo v obci velmi mnoho požárů, u kterých museli jak naši, tak polští hasiči, ale i občané pomáhat.

          V roce 1938 po okupaci byl materiál z českého sboru předán polskému a v roce 1939 zase německému sboru. Také za okupace pracovali hlavně starší členové ve freiwilige feuerwehr organizacion.

          Po osvobození v roce 1945, bylo podle vládního nařízení roku 1946 sloučení sborů do jednoho celku. Hasičské sbory byly spojované. V naší obci se to příliš nedařilo. Bylo velice málo ochotných, kteří by přestoupili do českého sboru. Až po nějakém čase přicházeli někteří členové. Po válce byl znovu zvolen jako starosta Karel Broda, velitel F. Moravec, pokladník F. Jón a jednatel M. Tomíček.

          Přistoupilo mnoho mladých členů. Po válce se nám zdařilo mnoho věcí. Zásahové jednotky byly přidělené pod Národní výbory, tak se ulevilo organizacím alespoň finančně. Naše organizace  si pořídila nový podvozek Pragy RN. Pánové J. Badura, J. a E. Pukovi obětovali deputátní plech a v Ostravě byl zhotoven nový malý minibus, který sloužil až do devadesátých let. Veškeré opravy jsme si prováděli sami. K větším opravám byli pozváni odborníci.

          Po válce přibývalo členů, jak mužů, tak žen, dorostenců a dětí. Měli jsme utvořené dvě družstva mužů a  jedno družstvo žen. Dorostenci i děti jako mladí požárníci si plnili své úkoly svědomitě a s nadšením.

                

 

        

          Také práce při požární zbrojnici byla prováděná s nadšením. V šedesátých letech byla k požární zbrojnici přibudována přístavba se sociálním zařízením ( kuchyňka, koupelna, wc, kůlna na uhlí). V roce 1960 byla zakoupena nová motorová stříkačka PS-8 a 14.8. byla slavnostně předána do provozu.

         V roce 1974 po dohodě s MNV jsme přikročili ke čtvrté přestavbě zbrojnice a to zrušením jedné garáže a přístavbou kulturní místnosti, která sloužila pro naše členské schůze, školení, zábavu členů. Při této přestavbě velmi obětavě pracovali pánové Glatz, Godula, Puk Karel, Puk Erich, Gemrot, Šafarčík, Kolatek Alois, Jenkner a ještě několik dalších z nichž p. Puk, Godula a Glatz obdrželi čestné uznání od MěN.V. Od roku 1950 do dnešního dne bylo mnoho našich členů odměněno jak okresním, krajským tak i ústředním výborem, MěN.V a Okresní inspekcí.

          Pro naše členy jsme pořádali každým rokem zájezdy, které si našly velkou oblibu jak mezi členy, tak i mezi občany. Hasičské slavnosti se soutěží o ceny byly již tradicí. Naši muži, ženy, dorostenci i žáci se zůčastňovali soutěží v okolních sborech, ze kterých přiváželi mnoho krásných pohárů a cen.

          Hasičské plesy byly vždy plně obsazené. Na některých jsme měli dokonce dvě hudby.

 

 

          V minulosti měl v této části - teda abych byl přesnější v tehdejších starých Loukách, stejně jako ve většině ostatních částech města - dlouholetou tradici požární sport. Sbory dobrovolných hasičů vznikaly nejčastěji při šachtách a jejich dílčím úkolem bylo zasáhnout v případě potřeby, ať už šlo o úniky důlního plynu, či malé požáry a dokonce mimořádně i při vážnějších důlních neštěstích. V Loukách tento sbor začal fungovat 11. 6. 1901. Postupem času se ale Louky začaly vylidňovat z důvodu poddolování. Zachovaly se sice okrajové části, kde se vlivy poddolování již neprojevují, ale velká část tehdejších hasičů se odstěhovala kdo ví kam. A hlavně, obyvatelé obce  necítili potřebu zakládat sbor nový. Proč taky, o bezpečnost na šachtách se začali povětšinou starat pouze profesionální hasiči a záchranáři. Určitě nemalý podíl na neexistenci SDH měl fakt, že se nikde v okolí nenacházela požární zbrojnice, ta původní, stejně jako mnoho dalších budov  padla za oběť těžebnímu průmyslu. 

 

              Dne 1. 1. 2001 nastalo po 100 letech znovuobnovení SDH Louky,  hlavním přičiněním                    Mariana Drobisze a Jaroslava Martinka V roce 2003 bylo po vzoru prvního družstva sestaveno i druhé - dorostenecké. Při soutěžích se oba týmy navzájem doplňují.

 

                                                                                                                                                                          stránky zhotovuje Jarda Martinek